พันธกิจ

1. ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
3. ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีทักษะในการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับความก้าวหน้าในวิชาชีพ
5. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้น่าอยู่น่าเรียนและมีความปลอดภัย ต่อผู้เรียน

Comments