วิสัยทัศน์

โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง ส่งเสริมบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ปรับสภาพภูมิทัศน์ให้เหมาะสม และมีทักษะในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายในปี พ.ศ.2555Comments