ประวัติโรงเรียน


โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี เดิมชื่อ โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ (สร้างถ่อสามัคคี) พ.ศ.2461 ตั้งขึ้นที่ศาลาวัดบ้านสร้างถ่อ โดยมีนายบุญจันทร์ โสมนัส เป็นครูใหญ่คนแรก พ.ศ.2484 ได้ย้ายจากศาลาวัดมาตั้งในที่ดินวัดร้าง “วัดนอก” ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของ หมู่บ้านสร้างถ่อ หมู่ที่ 1 ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่ จำนวน 10 ไร่ 12 ตารางวาอยู่ ห่างจากอำเภอเขื่องใน 3 กิโลเมตร ห่าง จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็นระยะทาง44 กิโลเมตร จัดการเรียนการสอนเป็น 2 ระดับ คือระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. 2537 ได้รับอนุมัติให้เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา พ.ศ. 2551ถึง ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายปิยะ อุทธสิงห์

Comments