ปฏิทินทบทวนแผนฯ

ปฏิทินการทบทวนปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ และการนำแผนฯสู่การปฏิบัติ

ว.ด.ป.

รายการ

ผู้รับผิดชอบ

2 ก.พ.57

แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและปรับปรุงแผนฯ

มหาวิทยาลัย

6-8 ก.พ.57

เตรียมข้อมูลเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์

สำนักแผนฯ

13-15 ก.พ.57

ประชุมกรรมการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์

สำนักแผนฯ

3 ,5,6 มี.ค.57

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธ์ศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี

สำนักแผนฯ

เม.ย.57

จัดทำประชาพิจารณ์ร่างแผนยุทธศาสตร์ฉบับปรับปรุง

 

เม.ย.57

ปรับปรุงร่างแผนยุทธ์จากการทำประชาพิจารณ์

 

เม.ย.57

เสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ 4  ปี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556-2559) ต่อที่ประชุมกรรมการบริหารฯ

 

 27 เม.ย.56

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการทบทวนแผนยุทศาสตร์

 

พ.ค.57

ปรับปรุงแผนยุทศาสตร์ ตามข้อเสนอแนะจากสภาฯ

 

พ.ค.57

เสนออนุมัติแผนยุทธศาสตร์ 4  ปี ต่อที่ประชุม

 

พ.ค.57

จัดประชุมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์

สำนักแผนฯ

พ.ค.57

เสนอโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมตามยุทธ์ศาสตร์

ทุกหน่วยงาน

พ.ค.57

จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2557

ทุกหน่วยงาน

มิ.ย.57

ปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2556

ทุกหน่วยงาน

กำกับติดตามและประเมินการปฏิบัติการตามแผนทุก ๆ 3  เดือนและรายงานอธิการบดี

สำนักแผนฯ

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ทุก ๆ 1  ปี และรายงานอธิการบดี

สำนักแผนฯ


Comments