ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

บันทึกข้อความ

 

หน่วยงาน สำนักแผนและพัฒนา                                                    มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่  สผ.  15  /2556                                                                           วันที่ 25   พฤษภาคม    2556       

เรื่อง  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2556”

สิ่งที่ส่งมาด้วย      1. กำหนดการประชุมสัมมนา

 

เรียน       ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก

                ตามที่สำนักแผนและพัฒนา ได้จัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2556”

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนามีส่วนร่วมระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน ให้ข้อมูล สร้างความรู้ความเข้าใจ ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย

               2. เพื่อให้ได้แผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยโดยกระบวนการมีส่วนร่วมระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน

3.  เพื่อให้ผู้เข้าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย และการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติในระดับหน่วยงาน

                จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2556” ตามวัน เวลา สถานที่ ดังรายละเอียดที่แนบมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

 

 

 

(ดร.วิมลพร  สุวรรณแสนทวี)

                                                                                                     ผู้อำนวยการสำนักแผนและพัฒนา

ĉ
นุชธิดา โยลัย,
29 พ.ค. 2556 02:35
Comments