กำหนดการประชุมสัมมนาถ่ายทอดแผนฯ

กำหนดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ปี 2556
ระหว่างวันที่  4 -6 มิถุนายน 2556
ณ  หอประชุมประภากร 2 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

วันที่   มิถุนายน 2556


                08.00 น. - 08.30 น. ลงทะเบียน
                08.30 น. - 90.30 น. พิธีเปิด กล่าวรายงานโดย ดร.สุบัน มุขธระโกษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา กล่าวเปิด                                              
                                            ประชุมโดย ดร.พา อักษรเสือ อธิการบดี พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง
                                           “ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
                09.30 น. - 11.30 น. บรรยายพิเศษเรื่อง “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ” โดย ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง   
                                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
                10.15 น. - 10.25 น. พักรับประทานอาหารว่าง
                11.30 น. - 12.00 น. การบรรยาย เรื่อง กระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการ การจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
                                            ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2556-พ.ศ.2559) โดย ดร.วิมลพร สุวรรณแสนทวี ผู้อำนวยการ 
                                            สำนักแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
                12.00 น. - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
                13.00 น. - 14.00 น. แบ่งกลุ่มเพื่อเตรียมเดินทางไปสัมมนาที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 5 มิถุนายน 2556

                06.30 น. ออกเดินทางไปเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

                09.00 น. เก็บสัมภาระเข้าที่พัก
                09.30 น. กิจกรรมสัมมนา เชิงปฏิบัติการ
                12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง
                13.00 น. กิจกรรมสัมมนาตามกลุ่มที่แบ่งไว้
                18.00 น. รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 6 มิถุนายน 2556

                07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
                09.00 น. นำเสนอแผนยุทธศาสตร์ตามกลุ่ม
                12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง
                13.00 น. ตามอัธยาศัย
                15.00 น. พร้อมกันที่รถเพื่อเดินทางกลับมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Comments