ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์สำนักแผนและพัฒนา Plan.neu.ac.th


"งานรวดเร็วไม่ผิดแผน  ข้อมูลแม่นไม่ผิดเพี้ยน  รับผิดชอบงานด้วยความเพียร หมั่นเรียนค้นคว้าเพื่อพัฒนางาน" 
ประกาศ !   
        สามารถดาวน์โหลดข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ได้แล้ว ที่แทบเมนู "ดาวน์โหลด'


 
...............................................................................................
กรอบแผนยุทธศาสตร์ระยะ 15 ปี 

วิสัยทัศน์ : พัฒนานวัตกรรมการศึกษา นำพาอุตสาหกรรม  ล้ำยุคเทคโนโลยี                 สร้างศักดิ์ศรีสู่สากล

พันธกิจ  :  พัฒนาการเรียนการสอนที่ทันสมัยทั้งวงจรชีวิต (Life cycle                         learning process) รองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) และสนับสนุนคุณวุฒิการศึกษาแบบเทียบโอนความรู้                        ประสบการณ์สู่ปริญญา

เอกลักษณ์ : แหล่งภูมิปัญญาพัฒนาสู่สากล

อัตลักษณ์ : คุณธรรม นำความรู้สู่การปฏิบัติ

ปรัชญา : คุณวุฒิ  คุณธรรม  คุณภาพ

ปณิธาน : มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม และมีความเชื่อมั่นในตนเองสูง พร้อมที่จะนำความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

นโยบาย  :           

                1.  นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต

                บัณฑิตทุกระดับ ทุกสาขาวิชาการ พร้อมด้วยคุณลักษณะที่เป็นไปตาม ปรัชญาของมหาวิทยาลัยและเป็นที่พึงพอใจ และความต้องการของสังคม

                2. นโยบายด้านกิจการนักศึกษา

                ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมของนักศึกษาให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อสังคม เน้นความรัก ความสามัคคี คุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้เข้มแข็ง

                3. นโยบายด้านการวิจัย

                การวิจัยที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงความรู้ สังคม ประชาคมโลก ประสานภูมิปัญญาไทยให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาสู่สากล ทั้งนี้มุ่นเน้นการวิจัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ ไม่ก่อให้เกิดผลพิษหรือความเสี่ยง และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

                4. นโยบายด้านทรัพยากรบุคคล

                บุคลากรทุกระดับมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถและมีทักษะตรงตามความต้องการของมหาวิทยาลัยและมีความเชี่ยวชาญ มีศักดิ์ศรี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ประจักษ์และยอมรับอย่างกว้างขวาง มีความรักองค์กร และมีความสุขในการปฏิบัติงาน

                5. นโยบายด้านการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศ

                การจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากร เพื่อให้ผู้บริหารสามารถใช้ในการวิเคราะห์ การวางแผน การตัดสินใจ การปฏิบัติงาน การประกันคุณภาพการศึกษา เน้นความสามารถในการเข้าถึงแต่ละระดับและการนำไปใช้ ตลอดจนเพื่อการสร้างภาพลักษณ์และการติดต่อสื่อสาร

                6. นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ

                สร้างความเข้มแข็งและประสิทธิภาพด้านการเงินและงบประมาณ สามารถพึ่งพาตนเอง บนความโปร่งใส เน้นการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนการเงินที่กำหนด สอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าประสงค์

                7. นโยบายด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

                ค้นหาเอกลักษณ์ และวัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติอย่างเหมาะสม ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และค่านิยมไทยที่ดีงาม มุ่นเน้นให้ตระหนักถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นและคุณค่าความเป็นไทย รวมถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

                8. นโยบายด้านการจัดการองค์ความรู้

                เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างองค์ความรู้ การใช้ประโยชน์ การเกิดนวัตกรรมของการปฏิบัติงานคุณภาพ

.................................................................................................

แผนยุทธศาสตร์ปีการศึกษา 2558-2562

วิสัยทัศน์  : มหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาค มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตพร้อมใช้สู่สังคม

คำอธิบายวิสัยทัศน์

                มหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาคเป็นสถานบันการศึกษาเอกชนระดับอุดมศึกษาอันดับหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

                มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตพร้อมใช้สู่สังคม เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF) ได้มีการกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนอย่างน้อย 5 ด้าน คือ              

                1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม

                2) ด้านความรู้

                3) ด้านทักษะทางปัญญา

                4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ

                5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย คุณวุฒิ คุณธรรม คุณภาพกำกับในการผลิตบัณฑิตดังนี้

คุณวุฒิ : ศักยภาพของบัณฑิตระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก บัณฑิตของมหาวิทยาลัยฯพึงมี       ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สารมารถนำความรู้ไปใช้ในการทำงานได้

คุณธรรม : ตามมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต ของ สกอ. และบัณฑิตมีความขยันอดทน  มีจิตสาธารณะ

                1) มีวินัย

                2) มีความรับผิดชอบ

                3) ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ

                4) เป็นแบบอย่างที่ดีเข้าใจผู้อื่น เข้าใจโลก

คุณภาพ : บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยีและสารมารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

                1) ความสามารถทางวิชาการ

                2) ความสามารถทางวิชาชีพ

                3) ความสามารถทางภาษา

                4) ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

                5) ความสามารถทางการสื่อสาร

                6) ความสามารถเป็นผู้นำ-ผู้ตามที่ดี

                7) มีความเป็นพลเมืองและพลโลก

พันธกิจ 

                1) จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตพร้อมใช้ให้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นนักวิชาชีพที่ดีสนองความต้องการของสังคม

                2) เป็นแหล่งความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและความเข็มแข็งสู่สังคม

                3) มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน

                4) ทำนุบำรุงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่อาเซียน

                5) มีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

                6) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพ

เป้าประสงค์

1.  เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตรงตามความต้องการของสังคม โดยมีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

2. เพื่อให้ได้องค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น

3. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการแก่สังคม  โดยสร้างความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชน

4. เพื่อเป็นสถาบันในการอนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5. เพื่อนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความแข็งแกร่งและยั่งยืน

..............................................................................................

ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2559 (ตุลาคม -ธันวาคม 2559)


ว.ด.ป

รายการ

ผู้รับผิดชอบ

1-9 ต.ค.59

สอบกลางภาค 1/59

สำนักทะเบียน/

ฝ่ายวิชาการ

8 ต.ค. 59

ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

สำนักแผนและพัฒนา

14-16 ต.ค.59

จัดทำแผนที่ภาพถ่ายความละเอียดสูง จาก UAV เป็นฐานข้อมูล Greenmetric

คณะกรรมการ GCC

15-31 ต.ค.59

ประกันคุณภาพระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558

สำนักประกันคุณภาพ

16 ต.ค. 59

ร่วมขบวนแห่วันออกพรรษา

ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

18-19 ต.ค.59

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2559

คณะกรรมการ

23 ต.ค.59

กฐินสามัคคีของมหาวิทยาลัย ถวายวัดสระแก้ว (บ้านโจด)

ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

สำนักอธิการบดี

23 ต.ค. 59

บุคลากรตัวแทนมหาวิทยาลัยร่วมถวายพานพุ่มวันปิยะมหาราช

สำนักอธิการบดี

24 ต.ค.-31 ต.ค.59

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย รอบคัดเลือก

ที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักกิจการนักศึกษา

25-27 ต.ค.59

กรอกข้อมูล Greenmetric ส่งไป UI Green University

คณะกรรมการ GCC

30 ต.ค.59

ประกวด Mr.และMiss. NEU 2559

 และวันเปิดโลกทัศน์

สำนักกิจการนักศึกษา

 

กีฬาน้องใหม่ประจำปีการศึกษา 2559

สำนักกิจการนักศึกษา

6 พ.ย.59

กฐินสามัคคีของมหาวิทยาลัย ถวายวัดบ่อแก้วสามัคคี(บ้านกอกน้อย) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

สำนักอธิการบดี

14 พ.ย.59

ร่วมงานวันลอยกระทง ที่ตำบลบ้านเป็ด 

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

คณะกรรมการ

26 พ.ย.-4 ธ.ค.59

สอบปลายภาค 1/59

สำนักทะเบียน/ฝ่ายวิชาการ

29 พ.ย.-10 ธ.ค.59

ร่วมงานเทศกาลไหมและประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดประจำปี 2559

คณะกรรมการ

27 ธ.ค. 59

วันเปลี่ยนประเภทสถาบันเป็นมหาวิทยาลัยและงานปีใหม่

คณะกรรมการ


suban.muk@neu.ac.th
subanmuk@hotmail.com
nuchtida.yol@neu.ac.th
สถิติผู้เยี่ยมชม
Free Hit Counter