ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี


ว.ด.ป

รายการ

ผู้รับผิดชอบ

ก.พ.59

สรุปประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2558

สำนักแผนและพัฒนา

มี.ค.59

เตรียมข้อมูลเพื่อทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2558และ2559

สำนักแผนและพัฒนา

1-15 เม.ย.59

รายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2559

สำนักแผนและพัฒนา

8 เม.ย.59

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2559

สำนักแผนและพัฒนา

1-15 เม.ย.59

ประสานงานด้านนโยบาย/ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักแผนและพัฒนา

22 เม.ย.59

ประชุมสรุปโครงการปีการศึกษา 2558และกรอบแผนปีการศึกษา 2559

สำนักแผนและพัฒนา

29 เม.ย.59

นำเสนอโครงการตามกรอบแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2559 ต่อคณะกรรมการบริหาร

คณะ/หน่วยงาน

พ.ค.59

ประชุมสรุปแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2559

คณะกรรมการดำเนินการ

มิ.ย.59

เตรียมแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2559 ต่อคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการดำเนินการ

ก.ค.59

สรุปการดำเนินการและเสนอแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2559 เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร

สำนักแผนและพัฒนา

28 ก.ค.59

เตรียมแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2559 เสนอสภามหาวิทยาลัย

สำนักแผนและพัฒนา

13 ส.ค.59

ขออนุมัติแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2559

สำนักแผนและพัฒนา

กำกับติดตามและประเมินการปฏิบัติงานตามแผนทุกๆ3เดือน และรายงานอธิการบดี

สำนักแผนและพัฒนา

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ทุกๆ1ปี และรายงานอธิการบดี

สำนักแผนและพัฒนา

ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2559

 

 Comments