เกี่ยวกับสำนักแผนฯ

ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบันของสำนักแผนและพัฒนา

                   สำนักแผนและพัฒนา จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีทิศทางและบรรลุตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้

                   ปีการศึกษา 2555  เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยฯ ภายใต้นโยบายการบริหาร การกระจายอำนาจความรับผิดชอบ การบริหารงานแบบเบ็ดเสร็จมุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากล ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย”  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงได้ตั้งสำนักแผนและงบประมาณขึ้น และได้แบ่งส่วนงานออกเป็น  4  ส่วนงาน  ดังนี้

 1.     งานธุรการ
2.     งานยุทธศาสตร์และแผนแม่บท
3.     งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ
4.     งานติดตามและประเมินผล

ปณิธาน วิสัยทัศน์  พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ของสำนักแผนและพัฒนา

 ปณิธาน

                   เป็นนักคิดและนักวางแผน มุ่งผลักดันระบบและกลไกการบริหารให้พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพที่สามารถพึ่งพาตนเองและปรับตัวให้ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

 วิสัยทัศน์ 

                   เป็นหน่วยงานวางแผนและติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้การทำงานมีทิศทางที่ชัดเจน และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ

 พันธกิจ

1.     ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
2.     ศึกษาวิเคราะห์ นโยบาย และเสนอแนะแผนการจัดการ และการพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาการผลิตบัณฑิต และอัตรากำลัง
3.     จัดทำงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
4.     ติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ ที่ได้รับการอนุมัติ
5.     ปฎิบัติงาน หรือ สนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 วัตถุประสงค์

1.     เพื่อให้ได้แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
2.     เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานตามแผนและบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพบนฐานข้อมูลที่ทันสมัยตลอดเวลา
3.     เพื่อให้ได้งบประมาณที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
4.     เพื่อให้การติดตามและรายงานผลมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีผลให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5.     เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีทิศทางที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

 บทบาทและหน้าที่ของสำนักแผนและพัฒนา

      สำนักแผนและพัฒนาเป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ที่อยู่ภายใต้การกำกับของรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร โดยมีหน้าที่ที่สำคัญดังนี้

1.     กำหนดและดำเนินการจัดทำแผนยุทศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
2.     ศึกษาวิเคราะห์ นโยบาย และเสนอแผนบริหารจัดการ และพัฒนาการศึกษา แผนการผลิตบัณฑิต และอัตรากำลัง
3.     จัดทำงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
4.     ติดตามและประเมินผล แผนงาน/โครงการ ที่ได้รับอนุมัติ
5.     สนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

          การดำเนินงานของสำนักแผนและพัฒนา แบ่งออกเป็น  4   ส่วนงาน  ดังนี้

1.     ส่วนงานธุรการ
2.     ส่วนงานยุทธศาสตร์และแผนแม่บท
3.     ส่วนงานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ
4.     ส่วนงานติดตามและประเมินผล

 บุคลากรสำนักแผนและพัฒนา

                   สำนักแผนและพัฒนา มีบุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่ ดังนี้

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา

1

อาจารย์ไพจิตต์  นิจพาณิชย์

ผู้อำนวยการสำนักแผนและพัฒนา

บธ.ม. บริหารธุรกิจ(การจัดการ)

3

 น.ส.นุชธิดา  โยลัย

เจ้าหน้าที่

 รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร์

 

 

 

 


แผนยุทธศาสตร์ของสำนักแผนและพัฒนา

ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย

มาตรการ

ผู้รับผิดชอบ

1.สร้างแผนและพัฒนาแผนแม่บท

1.1 มีแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะยาว ระยะปานกลาง และระยะสั้น

 

1.2 หน่วยงานระดับคณะ/สำนัก/ศูนย์ มีแผนปฎิบัติการประจำปี

 

1.3 การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.1.1 จัดทำกรอบแผนพัฒนาระยะยาว ระยะปานกลาง และระยะสั้น เพื่อสร้างความเข้าใจกับทุกหน่วยงาน

1.2.1 ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนระยะปานกลางและระยะสั้นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

 

1.3.1 มีการปรับแผนระยะปานกลางและระยะสั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

.....................................

 

 

 

……………………….

 

 

 

……………………………

2.วิเคราะห์แผนและงบประมาณ

2.1.มีการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนของหน่วยงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน

2.1.1 มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสำหรับการวิเคราะห์เพื่อใช้ในการตัดสินใจ

2.1.2 พัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน

………………..

 

 

 

………………..

 

 

3.ติดตามและประเมินผล

3.1 มีระบบและกลไกการติดตามและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ

 

3.2 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการติดตามและประเมินเพื่อการปรับปรุง

3.1.พัฒนาระบบและกลไกการติดตามและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ

 

3.2 วิเคราะห์ข้อมูลที่ทันสมัยและรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

………………..

 

 

 

………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ขั้นตอนการดำเนินงานของงานธุรการ

สำนักแผนและพัฒนา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.        งานรับหนังสือเข้า

 

ขั้นตอน

วิธีดำเนินงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดำเนินการ

1.รับหนังสือเข้า

ลงทะเบียนรับเลขหนังสือ

สมุดทะเบียนรับหนังสือ

งานธุรการ

 

2.ศึกษารายละเอียดหนังสือ

 

 

งานธุรการ

 

3.เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา/อนุมัติ

 

 

ผู้อำนวยการ

 

4.ส่งหนังสือไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ

 

 

งานธุรการ

 

 

      2.งานส่งหนังสือออก

 

ขั้นตอน

วิธีดำเนินงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดำเนินการ

1.พิมพ์หนังสือออก

 

 

 

 

2.เสนอผู้บังคับบัญชาลงนาม

 

 

 

 

3.ส่งหนังสือไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ

 

 

 

 

  

    3. งานงบประมาณการเงินและบัญชีพัสดุและคุรุภัณฑ์สำนักแผนฯ

 

ขั้นตอน

วิธีดำเนินงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดำเนินการ

1.ตรวจสอบงบดำเนินงานของสำนักแผนฯ

 

 

 

 

2.แจ้งหน่วยงานที่ต้องเก็บข้อมูล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. งานจัดการประชุม/สัมมนา

 

ขั้นตอน

วิธีดำเนินงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดำเนินการ

1.วางแผนจัดสัมมนา

 

 

 

 

2.บันทึกขออนุมัติโครงการ

 

 

 

 

3.จัดทำหนังสือเชิญและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

4.จัดเตรียมเอกสารการประชุม

 

 

 

 

5.อำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าประชุม

 

 

 

 

6.สรุปค่าใช้จ่าย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ขั้นตอนการดำเนินงานของงานยุทธศาสตร์และแผนแม่บท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.งานจัดทำแผนแม่บทระยะยาวของมหาวิทยาลัย

ขั้นตอน

วิธีดำเนินงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดำเนินการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      2.งานจัดทำแผนแม่บทระยะกลางของมหาวิทยาลัย

ขั้นตอน

วิธีดำเนินงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดำเนินการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    3. งานจัดสรรงบตามยุทธศาสตร์

ขั้นตอน

วิธีดำเนินงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดำเนินการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. งานรวบรวมโครงการที่ดำเนินการตามยุทธศาสตร์

ขั้นตอน

วิธีดำเนินงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดำเนินการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 5. งานสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ขั้นตอน

วิธีดำเนินงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดำเนินการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ขั้นตอนการดำเนินงานของงานวิเคราะห์แผนและพัฒนา

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1.งานวิเคราะห์แผนระยะยาวของมหาวิทยาลัย

ขั้นตอน

วิธีดำเนินงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดำเนินการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      2.งานวิเคราะห์แผนระยะกลางของมหาวิทยาลัย

ขั้นตอน

วิธีดำเนินงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดำเนินการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    3.งานวิเคราะห์แผนปฏิบัติงานประจำปี

ขั้นตอน

วิธีดำเนินงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดำเนินการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.งานวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณประจำปี

ขั้นตอน

วิธีดำเนินงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดำเนินการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.ขั้นตอนการดำเนินงานของงานติดตามและรายงานผล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.งานรายงานผลการติดตามครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างและโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม

ขั้นตอน

วิธีดำเนินงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดำเนินการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      2. งานจัดทำและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม

ขั้นตอน

วิธีดำเนินงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดำเนินการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    3.งานจัดทำข้อมูลสารสนเทสด้าน นักศึกษา บุคลากร ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่

ขั้นตอน

วิธีดำเนินงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดำเนินการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    4.งานจัดทำรายงานประจำปี

ขั้นตอน

วิธีดำเนินงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดำเนินการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    5.งานจัดทำสถิติข้อมูลมหาวิทยาลัย

ขั้นตอน

วิธีดำเนินงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดำเนินการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Comments